Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt

Kommissorium for samarbejde mellem Køge Bugt-kommuner om havmiljøet i Køge Bugt

Køge Bugt har betydning for det liv, der leves i kommunerne, og alle syv kommuner er optaget af den diversitet og det dyreliv, der findes i bugten. Køge Bugt er blandt andet hjemsted for sjældne dyrearter,
som østersømarsvinet, og planter, som bl.a. ålegræs. Naturen har en værdi i sig selv, men den er også
væsentlig for menneskers trivsel og mentale sundhed, og Køge Bugt bliver flittigt benyttet af borgerne i de
syv kommuner samt af borgere fra omegnskommunerne som et rekreativt fritidsområde.

De syv kommuner, der står bag samarbejdet, støtter op om målsætningen om at bremse tabet af biodiversitet, herunder biodiversiteten i havet. Vi har en forpligtelse til at passe på naturen af respekt for naturen og til glæde for nuværende og fremtidige generationer. Vi ønsker at værne om biodiversiteten til
glæde for borgerne i vores og andre kommuner, som sætter pris på Køge Bugts naturskønne miljø.

Vi vil arbejde for at fremme Køge Bugt som en marine-nationalpark for at bekæmpe den tilbagegang, der har været i biodiversiteten i Danmark, også i havmiljøet.

Vi har gennem de seneste år været vidne til en forværring af havmiljøet i Køge Bugt. Vi deler en bekymring for de enorme projekter, der sættes i gang af forskellige initiativtagere, hvor der fortsat ikke foreligger en samlet vurdering af de samlede miljøkonsekvenser og betydning for havmiljøet, som disse vil få.

Herudover er det af stor væsentlighed at bibeholde et fokus på det æstetiske indtryk af Køge Bugt. Hvis bugten fyldes op med projekter og byggerier både over og under havoverfladen, forsvinder Køge Bugt som et spændende, maritimt miljø for de mange borgere, der i dag har glæde af bugten. Attraktionen forsvinder, hvis borgerne oplever havmiljøet som en form for opbevaring af affald og spildevand samt med store industriøer og kæmpe havvindmiljøparker. Det er nødvendigt at sikre en balance, hvor fokus på Køge Bugt som rekreativt område og havmiljø vægter højt. Vi er bekymrede for, at denne balance er under angreb af de mange aktører, der pt. er i gang med projekter i bugten.

Vi oplever hertil en manglende opmærksomhed på en aktiv og rettidig inddragelse af vores kommuner, så vi har mulighed for at påvirke de store projekter, der forringer vores havmiljø og Køge Bugt som et spændende rekreativt område.

Vi deler en stor bekymring for den trafikmæssige belastning, som projekterne, særligt etableringen af Holmene, vil have for et vejnet, som allerede er belastet, og i lyset af det allerede vedtagne projekt om Lynetteholmen.

Vi er særligt bekymrede for:

 • Klapning af slam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt
 • Omlægning af udledningen af Københavns og Biofos-kommunernes spildevand fra Øresund til Køge Bugt
 • Opførelsen af 9 kunstige øer i Køge Bugt ved Hvidovre Kommune

Dertil kommer andre projekter, som finder sted i bugten, såsom sandsugning, etablering af vindmiljøparker, etablering af transformerstationer ved bugten og nedgravning af el-kabler på havbunden. Kommunerne ønsker, at miljøkonsekvenserne af disse projekter indgår i vurdering af den samlede miljøbelastning af bugten, og at der foretages en prioritering af de mange andre projekter.

De syv kommuner ønsker med samarbejdet at værne om havmiljøet i Køge Bugt gennem følgende indsatser:

 • Arbejde for, at Køge Bugt bliver en marine-nationalpark til glæde for naturen og vores borgere
 • Sikre, at der foretages en samlet miljøkonsekvensvurdering af de igangværende og kommende projekter i Køge Bugt, både for det enkelte projekt i sin helhed (anlæggelse og driftsfase), men også for projekterne sammen.
 • Dele en grundlæggende skepsis over for etableringen af 9 kunstige øer ved Avedøre, og efterlyse en langt dybere vurdering, dialog og drøftelse med Staten, om dette er nødvendigt.
 • Arbejde imod, at alt spildevand fra København og omegnskommuner skal udledes i Køge Bugt.
 • Arbejde imod en yderligere trafik- og støjbelastning på et allerede belastet vejnet, særligt ved etablering af Holmene, i lyset af udvidelsen af København.
 • Sikre deltagelse i følgegruppen vedr. Holmene-projektet, så projektet har alle aspekter af
  miljøpåvirkningen med.

Vores samarbejde omfatter en gensidig dialog og koordinering om de ovenstående projekter. Vi nedsætter en arbejdsgruppe under ledelse af Stevns Kommune og en styregruppe på direktørniveau under ledelse af Køge Kommune, som har mulighed for inddragelse af ekstern ekspertise efter forudgående aftale.

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links