Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Referat borgmestermøde 24.06.2024

Referat borgmestermøde 24.06.2024

Mødedeltagere

Anette Laustsen, Anne-Sofie Degn, Emil Blücher, Henning Urban Dam Nielsen, Henrik Nielsen, Henrik Rasmussen, Kåre Svarre Jacobsen, Marie Stærke, Merete Amdisen, Nikolaj Weyser Mortensen, Peter Frost og Torben Nøhr.

Afbud:

Pernille Beckmann

Teknisk Direktør Casper Toftholm deltog i stedet for Peter Kjærsgaard.

Punkter på åben dagsorden

Ingen sager.

Punkter på lukket dagsorden

1. Borgmestermøde

Indstilling

Det indstilles, at nedenfor nævnte punkter drøftes

Baggrund og vurdering

Velkommen i Køge Bugt Alliancen til Brøndbys Borgmester Maja Højgaard og til Greves Kommunikationschef Anne Pihl Rasmussen.

1. Opfølgning siden sidst

Der har siden sidste møde været

 • kontakter til Københavns Kommune,
 • gennemført BLÅ FLAG - taler
 • afholdt BIO Folkemøde i Hvidovre (Maja og Emil deltog)
 • afholdt møde med Miljøstyrelsen om Marin Naturnationalpark (faggruppen deltog)
 • mødet med Køge Bugt Stenrev og Morten Dahlin (Marie og Merete deltager) udskudt til 3.juli

Merete Amdisen oplyste, at møde med Københavns Overborgmester er ved at blive berammet.

2. Samarbejde med Tænketanken HAV (9.15 - 9.45)

Den administrerende direktør for Tænketanken Hav Liselotte Hohwy kommer med et oplæg om Tænketankens virke (bilag 2). Der vil herefter være særligt fokus på 2 mulige samarbejdsprojekter mellem Køge Bugt Alliancen og Tænketanken.

Tænketanken Hav vurderer det muligt at opnå finansiering fra VELUX-fonden til et pilotprojekt til 1,0 - 1,5 mio kr om en økosystembaseret forvaltningsplan for Køge Bugt, forudsat kommunerne afholder mindst 25 % af udgiften. En økosystembaseret helhedsplan for Køge Bugt følger fint op på Stiig Markagers anbefalinger i den tidligere udarbejdede rapport samt på kommunernes ønske

om at se de mange projekter i Køge Bugt i sammenhæng. Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 3. Alliancen vil kunne medfinansiere 250.000 kr indenfor dette års budget.

København, Tårnby, Dragør og Hvidovre vil blive tilbudt at deltage.

Tænketanken vil derudover iværksætte en aktivitet om bæredygtig råstofindvinding, med særligt fokus på Køge Bugt. Erhvervsliv, region, grønne organisationer og kommunerne vil blive inddraget.

Køge Bugt Alliancen vil kunne blive optaget som medlem af Tænketanken HAV, hvis det ønskes.

Årlig udgift 5.000 kr.


Det besluttedes at bevilge 250.000 kr til en økosystembaseret forvaltningsplan for Køge Bugt.

Hvidovre, København, Tårnby og Dragør Kommuner tilbydes at deltage, når der er sikkerhed for fonds-finansiering.

Køge Bugt Alliancen søger om medlemskab af Tænketanken til en årlig samlet udgift på 5.000 kr.


3. Program for Havets Folke møde og logo

Brøndby Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udarbejdet vedlagte foreløbige forslag til program for Folkemødet lørdag den 24.august kl. 11-16 (bilag 4).

Miljøministeren har givet tilsagn om at deltage. Der er mulighed for, at 1-2 borgmestre kan deltage i hver af følgende debatter:

 • Åbnings- og afslutningsdebat
 • Landbrugets påvirkning på havmiljøet
 • Råstofudvinding
 • Marin Naturnationalpark
 • Holmene

Ishøj Kommune har arbejdet videre med nyt logo til Kommunealliancens deltagere i Folkemødet. Prøvetryk omdeles på mødet.

Deltagelse i debatterne fordeles på følgende måde:

 • Råstoffer: Henning Urban
 • Marin Naturnationalpark: Merete Amdisen og Pernille Bechmann
 • Holmene: Henrik Rasmussen og Emil Blücher

På næste møde tages stilling til, hvem der påtager sig arrangementet i 2025. Fælles logo blev godkendt, med både en hvid og en blå baggrund.

4. Fælles sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om Alliancens aktiviteter 2024-2025

Som aftalt ved sidste møde er der udarbejdet vedlagte fælles sagsfremstilling (bilag 5), som behandles i kommunalbestyrelserne i juni/august måned. Der gives en status på behandlingen i hver af de 7 kommuner.

Sagen er på vej gennem de fleste kommuner allerede her i juni, resten i august.

5. Forslag til budget 2025

På Borgmestermødet den 29.april konkluderedes følgende:

”Der er enighed om at fortsætte samarbejdet i 2025 og også at søge opbakning i byrådene til en forhøjelse af det nuværende niveau. Det kan ske enten ved en forhøjelse af det nuværende niveau fra 50.000 kr pr kommune til 100.000 kr, eller ved en betaling på 3 kr. pr indbygger, eller en kombination heraf. De ekstra midler foreslås brugt til frikøb af medarbejderressourcer fra en eller flere af kommunerne samt til fælles udredningsprojekter med for eksempel Tænketanken HAV. Beslutning om model træffes på borgmestermødet i juni”

I den fælles sagsfremstilling til alle kommunalbestyrelser er i afsnittet om økonomi anført følgende:

”Hidtil har kommunerne hver især bidraget med 50.000 kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Køge, Brøndby og Greve Kommune bidrager herudover med personaleresurser til henholdsvis koordinatorfunktionen, Havets Folkemøde og Kommunikation. Budgettet for 2025 er endnu ikke fastlagt, men der er formentlig behov for, at kunne frikøbe medarbejderresurser fra en eller flere af kommunerne samt til finansiering af fælles pilotprojekter med Tænketanken HAV. Oplæg til en ny finansieringsmodel for 2025 er under udarbejdelse, hvor der dels samlet set sker en større finansiering, dels at finansieringen ændres fra at være samme beløb for alle syv kommuner til en fordeling efter indbyggertal”.

Kommunaldirektørerne har på møde den 17.juni drøftet mulige løsninger. Den hidtidige model med en fordeling af opgaverne mellem kommunerne foreslås opretholdt, dog vil det være nødvendigt med virkning fra 1.januar at frikøbe en koordinator fra en af de kommunale forvaltninger 15-20 timer pr uge.

Opgaverne fordeles således:

 • Koordinatorfunktionen blev det første år løst af Stevns og har de sidste to år været løst af Køge.
 • Havmiljøfaglig bistand fra Stevns gennem hele peioden
 • Kommunikationsfunktionen blev de første 2-3 år løst af Køge og er nu overgået til Greve.
 • Tilrettelæggelse af borgmestermøderne blev det første år løst af Greve og siden af Ishøj.
 • Hjemmesiden løses af Køge
 • Logo, video og grafik løses af Ishøj.
 • Køge stod for det første Havets Folkemøde, Brøndby står for det næste.

Det samlede budget foreslås hævet fra 350.000 kr til 630.000 kr fordelt på følgende poster:

 • Køge Bugt Koordinator 330.000 kr
 • Havets Folkemøde 100.000
 • Køge Bugt Stenrev 50.000
 • Tænketanken Hav m.v. 150.000

Kommunaldirektørerne foreslår, at udgiften fordels på kommunerne enten som et fast beløb på 90.000 kr pr kommune (flatrate-model) eller efter en model, hvor hver kommune fortsat betaler 50.000 kr, og at merudgiften på de 280.000 kr fordeles efter indbyggertal (trappemodel). Dette vil give følgende fordeling:

 • Vallensbæk: 70.000
 • Ishøj: 75.000
 • Solrød: 76.000
 • Stevns 79.000 
 • Brøndby 94.000
 • Greve: 110.000
 • Køge: 128.000

Trappemodellen blev godkendt.

6. Foto-session

Der ønskes optaget et fælles foto af borgmesterkredsen med havet som baggrund. Derfor afholdes mødet i HAVHYTTEN ved Ishøj Strand.

Køge Bugt Alliancen er et samarbejde mellem Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner. Samarbejdet har til formål at passe på havmiljøet i Køge Bugt.

Nyttige Links